Jaarrapport 2017

Jaarbalans Recupel

Activa 2017 2016
Immateriële vaste activa 4.364,00 2.165,14
Materiële vaste activa 2.820.756,80 2.670.244,12
Financiële vaste activa 140,00 140,00
Vaste activa 2.825.260,80 2.672.549,26
Vorderingen op ten hoogste één jaar 3.129.806,33 8.379.385,39
Liquide middelen en beleggingen 4.129.805,64 1.609.729,52
Overlopende rekeningen 86.103,11 105.594,30
Vlottende activa 7.345.715,08 10.094.709,21
TOTAAL ACTIVA 10.170.975,88 12.767.258,47
Passiva 2017 2016
Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
Voorzieningen 0,00 0,00
Schulden op ten hoogste één jaar 10.170.975,88 12.767.258,47
Vreemd vermogen 10.170.975,88 12.767.258,47
TOTAAL PASSIVA 10.170.975,88 12.767.258,47
Resultaat van het jaar 2017 2016
Omzet en andere bedrijfsopbrengsten 39.392.407,84 43.526.438,98
Bedrijfsopbrengsten 39.392.407,84 43.526.438,98
Diensten en diversen -35.659.783,87 -40.291.580,24
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -2.618.346,89 -2.587.993,19
Afschrijvingen en waardeverminderingen -1.103.827,91 -946.577,19
Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 292.000,00
Andere bedrijfskosten -44.595,95 -48.528,47
Bedrijfskosten -39.426.554,62 -43.582.679,09
BEDRIJFSWINST/VERLIES -34.146,78 -56.240,11
Financiële opbrengsten 46.681,20 84.574,11
Financiële kosten -21.345,55 -51.657,39
Financiële resultaat 25.335,65 32.916,72
Uitzonderlijke resultaten 8.811,13 23.323,39
Over te dragen winst/verlies 0,00 0,00

Jaarbalans Sectoren

  BW-REC RECUPEL AV RECUPEL SDA RECUPEL ICT RECUPEL ET&G LightRec MeLaRec
Activa  
Vorderingen op ten hoogste een jaar 3.127.265,01 2.006.325,58 672.195,52 1.231.589,98 386.920,14 1.661.959,89 535.288,72
Geldbeleggingen en liquide middelen 66.723.553,97 22.812.794,18 19.645.190,39 15.304.686,02 12.993.804,66 41.502.815,86 5.182.649,91
Overlopende rekeningen 5.029,50 2.448,10 1.551,41 1.364,34 1.286,08 3.174,88 3.500,79
VLOTTENDE ACTIVA 69.855.848,48 24.821.567,86 20.318.937,32 16.537.640,34 13.382.010,88 43.167.950,63 5.721.439,42
TOTAAL ACTIVA 69.855.848,48 24.821.567,86 20.318.937,32 16.537.640,34 13.382.010,88 43.167.950,63 5.721.439,42
Passiva  
Bestemde fondsen 14.146.545,92 9.164.763,00 4.822.844,00 5.394.970,00 2.311.097,00 6.278.061,00 1.055.835,00
Overgedragen winst 1.203.282,28 13.329.657,45 15.320.395,90 10.985.352,36 10.415.949,24 22.862.562,63 4.510.756,43
EIGEN VERMOGEN 15.349.828,20 22.494.420,45 20.143.239,90 16.380.322,36 12.727.046,24 29.140.623,63 5.566.591,43
Voorzieningen voor risico's en kosten 54.456.529,91 2.289.369,01 113.569,89 0,00 628.932,30 13.726.160,63 8.164,75
VOORZIENINGEN 54.456.529,91 2.289.369,01 113.569,89 0,00 628.932,30 13.726.160,63 8.164,75
Schulden op ten hoogste één jaar 49.490,22 37.778,25 62.127,38 157.317,83 26.031,92 301.166,22 146.683,09
Overlopende rekeningen 0,15 0,15 0,15 0,15 0,42 0,15 0,15
VREEMD VERMOGEN 49.490,37 37.778,40 62.127,53 157.317,98 26.032,34 301.166,37 146.683,24
TOTAAL PASSIVA 69.855.848,48 24.821.567,86 20.318.937,32 16.537.640,34 13.382.010,88 43.167.950,63 5.721.439,42
Resultatenrekening (op 31 december 2017)  
Omzet 8.451.140,13 2.655.555,78 800.457,22 1.812.568,21 410.262,25 3.014.083,02 1.086.984,70
Andere bedrijfsopbrengsten 72.899,34 466.373,24 429.916,81 367.248,34 255.928,26 681.208,42 129.886,12
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8.524.039,47 3.121.929,02 1.230.374,03 2.179.816,55 666.190,51 3.695.291,44 1.216.870,82
Aankopen -10.579.119,49 -4.987.713,34 -1.517.796,63 -2.152.497,89 -715.688,53 -3.023.207,71 -1.072.618,96
Diensten en diverse goederen -2.335.611,42 -1.148.934,29 -1.036.301,56 -1.354.817,68 -986.569,72 -2.835.278,96 -1.225.151,09
Waardeverminderingen -3.553,18 3.996,66 -1.342,91 5.445,06 -122,15 -1.320,11 -12.449,10
Voorzieningen voor risico's en kosten 8.147.326,44 2.297.837,07 200.260,94 0,00 385.439,78 2.327.420,30 16.768,54
Andere bedrijfskosten -36.717,05 -29.467,21 -32.971,10 -34.198,39 -21.040,31 -45.925,87 -7.244,85
BEDRIJFSKOSTEN -4.807.674,70 -3.864.281,11 -2.388.151,26 -3.536.068,90 -1.337.980,93 -3.578.312,35 -2.300.695,46
BEDRIJFSWINST/VERLIES 3.716.364,77 -742.352,09 -1.157.777,23 -1.356.252,35 -671.790,42 116.979,09 -1.083.824,64
Financiële opbrengsten 55.308,23 26.747,05 17.596,10 17.747,52 13.591,01 33.913,40 5.513,04
Financiële kosten -1.043,51 -510,05 -507,77 -510,73 -538,94 -858,16 -505,46
Financiële resultaten 54.264,72 26.237,00 17.088,33 17.236,79 13.052,07 33.055,24 5.007,58
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitzonderlijke resultaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Over te dragen winst/verlies 3.770.629,49 -716.115,09 -1.140.688,90 -1.339.015,56 -658.738,35 150.034,33 -1.078.817,06